Sponsor Sponsor Miasto Kielce

REGULAMIN TURNIEJU STS CUP

REGULAMIN TURNIEJU „STScup” z dnia 09.05.2019 roku

 

 

I [Postanowienia ogólne]

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia turnieju o nazwie STScup, polegającym na rywalizacji drużynowej w piłkę nożną („Turniej”).
 2. Turniej odbędzie się w dniu 18.05.2019 na terenie Stadionu Suzuki Arena w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 8, 25-033 Kielce w godzinach od 13.30 do 15.00
 3. Organizatorem Turnieju jest Korona SA z siedzibą w Kielcach przy
  Ściegiennego 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163712, NIP 959-15-79-998 („Organizator”).
 4. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.korona-kielce.pl w terminie od dnia 12.05.2019 do zakończenia Turnieju.
 5. Turniej rozegrany zostanie na boisku mobilnym o wymiarach 10x15 metrów, na nawierzchni ze sztucznej trawy.

 

II [Uczestnictwo w Turnieju]

 

 1. Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniła warunki uczestnictwa wskazane w Regulaminie („Uczestnik”).
 2. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne.
 3. Udział w Turnieju może wziąć nie więcej niż dziesięć, pięcio-osobowych zespołów.
 4. W przypadku, gdy do Turnieju zgłosi się mniej niż 3 zespoły, Organizator jest uprawniony do odwołania Turnieju.
 5. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo).

 

III [Zgłoszenia do Turnieju]

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres prasa@korona-kielce.pl najpóźniej do godziny 20:00 dnia 17.05.2019r.
 2. Prawidłowe zgłoszenie zespołu powinno zawierać:

- nazwę zespołu;

- imiona i nazwiska członków zespołu ze wskazaniem kapitana oraz jego zastępcy;

- numer PESEL każdego członka zespołu;

- telefon kontaktowy do co najmniej dwóch osób z zespołu;

 1. Każdy zespół zobowiązany jest do wyznaczenia kapitana, który będzie reprezentował zespół w trakcie trwania Turnieju oraz zastępcy kapitana.
 2. Organizator zastrzega, że nazwa zespołu nie może:

- zawierać słów niecenzuralnych;

- zawierać słów powszechnie uważanych za obraźliwe;

- być niezgodna z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami;

- naruszać dóbr osobistych osób trzecich;

- naruszać praw autorskich osób trzecich;

- zawierać znaków towarowych;

- zawierać linków do stron internetowych;

- zawierać treści dyskryminujących;

- zawierać nazw osób prawnych;

 1. Organizator zastrzega, iż do udziału w Turnieju nie będą przyjmowane zgłoszenia niezawierające wymaganych danych, niezgodne z Regulaminem.

 

IV [Zasady Turnieju]

 

 1. Zespoły zobowiązane są do stawiennictwa w dniu Turnieju pod Sklepem Kibica Korony Kielce ul. Ściegiennego 8, Kielce najpóźniej do godziny 12:00 W przypadku braku stawiennictwa wszystkich członków zespołu Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji zespołu z Turnieju.
 2. Członkowie zespołu w dniu Turnieju będą zobowiązani do potwierdzenia obecności, zaakceptowania regulaminu Turnieju, wyrażenia zgód niezbędnych do udziału w Turnieju oraz odbioru pakietu startowego Organizatora, w którego skład wchodzi: zestaw strojów sportowych (koszulka, spodenki, getry), które Uczestnicy są zobowiązani nosić w trakcie trwania rozgrywek Turnieju, vouchery do wykorzystania w sklepach lub na stronach internetowych sponsorów, zestaw napojów marki OSHEE, drobne upominki od organizatora i sponsorów. Każdy uczestnik po zakończeniu Turnieju otrzyma bilety na spotkanie Korona Kielce – Górnik Zabrze (18.05.2019, g. 15:30)
 3. Zawodnicy zostaną dopuszczeni do gry wyłącznie w obuwiu sportowym z płaską podeszwą tzw. halówkach. Niedopuszczalny jest udział w Turnieju w korkach lub butach z niebezpiecznymi elementami, mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych Uczestników.
 4. Niedozwolona jest gra w okularach, łańcuszkach, bransoletkach, kolczykach i innej biżuterii.
 5. Członkowie zespołu nie mogą znajdować się w trakcie Turnieju pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź innych środków mogących wpływać na świadomość uczestników.
 6. Na terenie Turnieju obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, alkoholu lub środków odurzających, broni, przedmiotów ostrych oraz innych przedmiotów mogących zagrażać w sposób pośredni lub bezpośredni zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub skutkować naruszeniem przepisów prawa.
 7. Zespoły zostaną losowo podzielone na dwie grupy – grupa A i grupa B, w których zespoły zagrają między sobą na zasadach „każdy z każdym”.
 8. Losowanie grup odbędzie się w sposób manualny o godzinie 12:10 w dniu 18.05.2019. W losowaniu ma prawo uczestniczyć wyłącznie kapitan zespołu lub zastępca kapitana.
 9. W przypadku, gdy do Turnieju zgłosi się nieparzysta liczba drużyn, skład grup może być nierówny i nieparzysty.
 10. W trakcie Turnieju obowiązuje następująca punktacja:
 • wygrany mecz - 3 pkt
 • remis - 1 pkt
 • przegrana - 0 pkt
 1. Zasady gry:

- Mecz trwa 5 minut;

- Na boisku w jednym momencie może przebywać 4 zawodników danej drużyny;

- Zmiany odbywają się w sposób lotny i mogą być powrotne;

- Drużyny nie mają bramkarzy;

- Żaden zawodnik nie może bronić rękoma;

- Obowiązuje zakaz robienia wślizgów. Każdy wślizg, zagranie ręką, niesportowy faul  będzie karany rzutem karnym;

- Rzut karny będzie wykonywany z połowy boiska na pustą bramkę przeciwnika. Piłka będzie musiała wpaść do bramki w powietrzu, nie dotykając ziemi od momentu uderzenia przez zawodnika. Na czas wykonania rzutu karnego czas nie będzie zatrzymywany, a wszyscy zawodnicy będą musieli stać za zawodnikiem wykonującym rzut karny.

- Każde przewinienie i faul nie kwalifikujący do rzutu karnego będzie karany rzutem wolnym pośrednim. Zawodnik drużyny przeciwnej będzie musiał stać w odległości 2m od piłki.

 1. Do finału awansują zwycięzca grupy A i zwycięzca grupy B. O awansie kolejno będą decydować - liczba punktów - największa dodatnia różnica bramek między strzelonymi a straconymi - ilość strzelonych goli - ilość straconych goli - wynik meczu bezpośredniego ( w przypadku kilku drużyn spełniających równo powyższe warunki, uwzględnione zostaną mecze bezpośrednie między zespołami).
 2. Prawidłowy przebieg rozgrywek nadzorować będzie sędzia wyznaczony przez Organizatora.
 3. Każdy z Uczestników może być członkiem wyłącznie jednego zespołu. Niedozwolona jest zmiana składu zespołu w trakcie trwania Turnieju.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zasad fair play.
 5. W Turnieju obowiązują zasady powszechnie stosowane w grze w piłkę nożną za wyjątkiem modyfikacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie.
 6. Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość. Do weryfikacji tożsamości uprawniony jest Organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przepisów w trakcie rozgrywania Turnieju oraz poinformowaniu o tej decyzji Kapitana każdego zespołu.

 

V [Nagrody]

 

 1. Nagrodę dla zwycięzców finału stanowi:
 2. I miejsce – medale pamiątkowe dla każdego członka zespołu, zaproszenie na mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze do strefy VIP, podwójny bilet dla każdego członka zespołu na mecz Polska – Izrael, który odbędzie się na stadionie Narodowym w Warszawie dnia 10 czerwca 2019r. Członkowie zespołu są zobowiązani do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer PESEL) drogą mailową na adres bilety@sts.pl najpóźniej do dnia 19.05.2019 Organizator poinformuje Uczestników o terminie i sposobie odbioru biletów.
 3. II miejsce - medale pamiątkowe dla każdego członka zespołu, zaproszenie na mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze do strefy VIP.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do odebrania nagród najpóźniej do dnia 19.05.2019 W przypadku braku odbioru nagród w powyższym terminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

 

 

 

VI [Postanowienia dotyczące danych osobowych Uczestników]

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, przyznania nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz udokumentowania Turnieju przetwarza dane osobowe Uczestników, podane przez nich w formularzu rejestracyjnym do Turnieju.
 4. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawiania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia. W przypadku uznania przez Uczestnika, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Organizator informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dane osobowe, o których mowa w ust. V pkt 1 zostaną przekazane do Polskiego Związku Piłki Nożnej (organizatora meczu Polska – Izrael).

 

VII [Ograniczenie odpowiedzialności]

 

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) podanie przez Uczestników nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;
 2. b) szkody spowodowane przez Uczestników Turnieju;
 3. stan zdrowia Uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w Turnieju powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w Turnieju.

 

VIII [Postanowienia końcowe]

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników. Organizator powiadomi Uczestników o planowanej zmianie treści Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestników z udziału w Turnieju w przypadku istotnego naruszenia postanowień Regulaminu oraz ingerowania w przebieg Turnieju, w szczególności prób oszukiwania czy wpływania na wynik Turnieju.
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora reklamacje związane z przebiegiem Turnieju na adres mailowy korona.sa@korona-kielce.pl w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Turnieju. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Strefa sponsora

Właściciel
Sponsor główny
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor techniczny
Sponsorzy
Sponsorzy Akademii
Partnerzy
Patroni medialni
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.
Zamknij
Zamknij
Zamknij

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informuję, że Korona S. A., wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności naszego portalu w zakładce "Klub". W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt korona.sa@korona-kielce.pl. Nasza strona używa plików cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszego serwisu i w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce zapoznaj się z polityką cookies. Korona S. A. Polityka prywatności i cookies Akceptacja