Promo banner
Sponsor Sponsor Miasto Kielce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą „KUP KARNET NA KORONĘ - WYGRAJ SUZUKI SWIFT”

 1. Organizator, nazwa, czas trwania loterii, definicje

 

1.1.    Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą KUP KARNET NA KORONĘ - WYGRAJ SUZUKI SWIFT” (zwanej dalej Loterią) jest Korona Spółka Akcyjna, 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8; NIP: 959-15-79-998; Regon 292820120 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163712, zwana dalej Organizatorem.

 

1.2.    Loteria rozpoczyna się w dniu 12.06.2019r. i trwa do dnia 28.08.2019r. Termin ten obejmuje zakup karnetu na mecze, otrzymanie  Kuponu loteryjnego, wrzucenie wypełnionego Kuponu  loteryjnego do urny,  losowanie, ogłoszenie wyników losowania nagród, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.

 

Sprzedaż karnetów na mecze Korony Kielce na rundę jesienną w sezonie 2019/20, uprawniających do udziału w Loterii, prowadzona jest w terminie  od dnia 12.06.2019r. do dnia 11.07.2019r. do godziny 15.00.

 

1.3.    Loteria urządzana jest na terenie całej Polski  w następujących punktach sprzedaży karnetów:    

 

- Stacjonarny Sklep  Kibica  Korona, Kielce, ul. Ściegiennego 8 

 

- Sklep Kibica online https://korona-kielce.kupbilety.pl

 

- Saloniki Kolportera:

Kielce, ul. Sienkiewicza 66

Kielce, ul. Orkana 11 Lewiatan

Kielce, ul. Świętokrzyska 20 Galeria Echo Poziom 0

Kielce, ul. Zagnańska 67 (OBI)

Kielce, Pl. Niepodległości 1 (Dworzec PKP)

Kielce, ul. Czarnowska 17

Kielce, ul. Seminaryjska (przy targowisku)

Kielce, ul. Nowaka Jeziorańskiego Lewiatan

Jędrzejów, ul. Okrzei 42 LEWIATAN

Pińczów, ul. 7 Źródeł 8 LEWIATAN

Kielce, ul. Śląska 7 LEWIATAN

Kielce, ul Sienkiewicza 19

Jędrzejów, Plac Kościuszki 22

Pińczów, ul. Legionistów 5

Jędrzejów, ul. Chrobrego Stokrotka

Kielce, ul. Jarzębinowa 3 Lewiatan

Kielce, ul. Paska 6

Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 10 TESCO

Małogoszcz, Osiedle Lewiatan

Kielce, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo Poziom -1

Chmielnik, ul. Furmańska 20

Włoszczowa, Pl. Wolności 27

Jędrzejów, Pl. Kościuszki 15

Kielce, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo Poziom +1

Busko Zdrój, ul.  Poprzeczna 4

Kielce, ul. Warszawska 26  Galeria KORONA Poziom -1

Kielce, ul. Galeria KORONA Poziom +1 lokal 318

Kielce, ul. Biskupa Jaworskiego 28 (obok Stokrotki)

Kielce, ul. Sienkiewicza 8

Kielce, ul. Kochanowskiego 8

Kielce, ul. Szydłówek Górny 8

Zagnańsk, ul. Turystyczna 90 Lewiatan

Kielce, ul. Karczówkowska 3A

Kielce, ul. Chęcińska 5 Lewiatan

Kielce, ul. Tarnowska 4 Telegraf City  TP(kawa)

Starachowice, ul.  Radomska 43 Lidl

Suchedniów, Bugaj 12 osiedle

Kielce, ul. Radomska 20C Auchan

Kielce, Rynek (płyta główna)

Piekoszów, ul. Czarnowska 54B Lewiatan

Sklep w Kielcach, ul.  Paderewskiego 40

 

1.4.    Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Kielcach.

 

1.5.    Karnet na mecze (dalej karnet) – karnet na mecze Korony Kielce  w rundzie jesiennej sezonu 2019/20, którego zakup w terminie od 12.06.2019r. do 11.07.2019r. do godziny 15.00 upoważnia do nieodpłatnego otrzymania Kupon loteryjnego i udziału w Loterii.

 

Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik dokonuje następujących czynności:

 • kupuje w terminie od 12.06.2019r. do 11.07.2019 r.  do godziny 15.00  karnet;
 • zgłasza się do Stacjonarnego Sklepu Kibica  Korona w Kielcach, ul. Ściegiennego 8 (dalej Stacjonarny Sklep Kibica)  w terminie od 12.06.2019 r.  do 11.07.2019r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00 oraz w inne dni otwarcia sklepu), okazuje zakupiony karnet,  a następnie odbiera  od pracownika Stacjonarnego Sklepu Kibica Kupon loteryjny;
 • uzupełnia prawidłowo Kupon loteryjny, w którym podaje swoje prawdziwe dane, tj.: imię, nazwisko, PESEL,  adres e-mail, numer telefonu, następnie uzupełniając Kupon loteryjny Uczestnik  potwierdza również następujące obowiązkowe oświadczenia i zgody:
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Loterii;
 • oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną z udziału w Loterii,
  określoną w punkcie 2.2. niniejszego Regulaminu Loterii;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszą Loterią;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii dostępnym w Stacjonarnym Sklepie Kibica oraz na stronie korona-kielce.pl

Data i podpis Uczestnika Loterii potwierdzający prawidłowość powyższych danych, zgód i oświadczeń.

         

Podanie powyższych danych i potwierdzenie obowiązkowych zgód i oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.

 

Po prawidłowym wypełnieniu Kuponu loteryjnego Uczestnik Loterii wrzuca Kupon loteryjny do urny w Stacjonarnym Sklepie Kibica w terminie do 11.07.2019 r. do godziny 17.00.

 

Jeden Uczestnik może zakupić tylko jeden karnet. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Kupon loteryjny.

 

 

 1. Warunki uczestnictwa w Loterii

 

2.1.  Uczestnikiem Loterii, (zwany dalej Uczestnikiem) jest każda pełnoletnia osoba fizyczna z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. Regulaminu, która  dokona czynności opisanych w punkcie 1.5.

 

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Nadzoru, pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób.

 

 

 1. Losowanie nagrody

 

3.1.  Ręczne losowanie nagrody odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 20.00 na scenie ustawionej na Rynku w Kielcach podczas oficjalnej prezentacji drużyny Korony Kielce przed rundą jesienną sezonu 2019/20.

          

Losowanie będzie nadzorować powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją.

 

Wskazana przez Komisję osoba spośród publiczności wylosuje, poprzez ręczne wyciągnięcie Kupon loteryjny. Komisja dokona sprawdzenia poprawności wypełnienia wylosowanego Kuponu loteryjnego. W przypadku potwierdzenia prawidłowości wypełnienia wylosowanego Kuponu loteryjnego Komisja przyzna właścicielowi Kuponu nagrodę. W przypadku kiedy wylosowany Kupon będzie wypełniony nieprawidłowo, np. nieczytelnie lub w sposób niepełny – będzie brakowało danych wskazanych na Kuponie loteryjnym lub będzie brakowało potwierdzenia obowiązkowych zgód i oświadczeń, w takiej sytuacji wylosowany Kupon loteryjny zostanie odłożony jako nieważny, niespełniający warunków Regulaminu Loterii,
a losowanie zostanie powtórzone   do momentu skutecznego przyznania nagród.

 

3.2.  Po zakończeniu losowania nagród Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników losowania.

     

 

 1. Nagroda w Loterii

 

 • Nagrodą w Loterii jest - samochód Suzuki Swift 1 szt., wersja 1,2 Dual Jet 2WD 5MT Premium Plus, rocznik 2019, kolor czerwony metalik o wartości 44 616,50 zł brutto.

 

 

 1. Ogłoszenie wyników i odbiór nagrody w Loterii

 

5.1.  Wyniki losowania zostaną publicznie odczytane bezpośrednio po losowaniu poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska oraz trzech pierwszych cyfr podanego na Kuponie loteryjnym numeru telefonu. Laureat nagrody zostanie powiadomiony
o wygranej  przez Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych od daty losowania
o zdobyciu nagrody za pomocą: wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu wskazany na Kuponie loteryjnym oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora na podany na Kuponie loteryjnym adres e-mailowy. Dodatkowo wyniki losowania zostaną zamieszczone na stronie www.korona-kielce.pl w ciągu dwóch dni roboczych od daty losowania.

 

5.2.  Nagroda w Loterii zostanie wydana przez Organizatora Loterii  Laureatowi osobiście w terminie do 30.07.2019 r. w siedzibie Organizatora. Przedstawiciel Organizatora sporządza Protokół wydania nagrody. Laureat w momencie odbioru nagrody podpisuje Protokół.

 

5.3.  Nagroda w Loterii będzie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przed wydaniem nagrody w Loterii promocyjnej zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 1509) art. 21.1.6a, której jednostkowa wartość przekracza 2 280,00 zł Organizator pobiera od Laureata zryczałtowaną zaliczkę na podatek od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody, a następnie przekazuje tą kwotę do właściwego urzędu skarbowego.

 

5.4.  Nagroda, która nie zostanie odebrana w terminie do 30.07.2019 r.  przechodzi do dyspozycji Organizatora Loterii.

 

Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

 

5.5.  Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej Wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

 1. Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii

 

6.1.  Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.

 

6.2.  Komisja sporządza protokół z losowania nagród z podaniem wyników Loterii.

 

6.3. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

 

6.4.  Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

6.5.  Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

7.1.  Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: korona.sa@korona-kielce.pl z dopiskiem – „Reklamacja loteria  KUP KARNET NA KORONĘ - WYGRAJ SUZUKI SWIFT” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

 

Reklamacje są zgłaszane w terminie do  14.08.2019 r.  decyduje data wpływu.

 

7.2.  Reklamacje rozpatruje Komisja.

 

7.3.  Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail.

 

7.4.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

 

7.5.  Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z regulaminem Loterii.
 • Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora, w Stacjonarnym Sklepie Kibica w terminie od 12.06.2019 r. do 28.08.2019 r., na stronie internetowej: www.korona-kielce.pl w terminie od 12.06.2019 r. do 28.08.2019 r.
 • Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.
 • Dane osobowe Uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą Uczestników Loterii.

Administratorem danych osobowych jest Organizator Loterii. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii innym podmiotom. Każdy Uczestnik Loterii  posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Laureatów będą usuwane po zakończeniu Loterii, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata.
 • Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

  Organizator

Strefa sponsora

Właściciel
Sponsor główny
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor techniczny
Sponsorzy
Sponsorzy Akademii
Partnerzy
Patroni medialni
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.
Zamknij
Zamknij
Zamknij

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informuję, że Korona S. A., wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności naszego portalu w zakładce "Klub". W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt korona.sa@korona-kielce.pl. Nasza strona używa plików cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszego serwisu i w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce zapoznaj się z polityką cookies. Korona S. A. Polityka prywatności i cookies Akceptacja