Sponsor Sponsor Miasto Kielce

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej określanych jako „Użytkowników”) działającego pod adresem www.korona-kielce.pl (dalej określany jako „Serwis” albo jako „Portal”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-033), ul. Ściegiennego 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163712, REGON 292820120, NIP 9591579998 (dalej określany jako „Usługodawca”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.korona-kielce.pl. Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować Użytkowników. Używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 • 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownika skorzysta z usług serwisu www.korona-kielce.pl, to Usługodawca może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 4. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 5. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 6. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 8. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli dokonuje on zakupu oferowanego przez Usługodawcę,
 9. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Portalu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe,

III. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli zapisałeś się na newsletter Usługodawcy

W przypadku wskazanym w pkt. ii. oraz iii. zbierane i przetwarzane są wyłącznie adresy e-mail. W przypadku wykorzystywania danych na potrzeby newslettera, informacje handlowe będą przesyłane użytkownikowi drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy newstlettera drogą elektroniczną.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: korona.sa@korona-kielce.pl
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Usługodawca korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies.
 8. Zbierane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Klienta z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.
 9. Usługodawca wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje. Należą do nich:
 • firmy kurierskie;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznej;
 • podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi marketingowe i personalizujące kontakty z naszymi klientami.
 1. Usługodawca informuje, że do danych osobowych Użytkownika dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).
 2. Usługodawca informuje, że anonimowo Użytkownik może jedynie przeglądać oferty pracy publikowane za pośrednictwem Portalu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu rejestrować się jako pracownik ani aplikować do pracy za pośrednictwem Portalu. Do zarejestrowania się jako pracownik oraz aplikowania do pracy konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszą Polityką.

 

 • 3. PLIKI COOKIES
 1. Witryna www.korona-kielce.pl używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
  Użytkownikach Usługodawca może dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Usługodawca stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu pdbiz.pl, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu optymalizacji działań.
 5. Na witrynie www.korona-kielce.pl Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:
 6. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 7. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 8. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 9. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 10. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 1. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca może uzyskiwać do nich dostęp.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Usługodawcę.
 3. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

 • 4. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Portalu w zakładce „polityka prywatności”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie głównej Portalu.

 

 • 5. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-033), ul. Ściegiennego 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163712, REGON 292820120, NIP 9591579998. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listownej (Ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce), mailowej (korona.sa@korona-kielce.pl) lub telefonicznej (41 340 34 00)), dalej określanym jako „Spółka”.
 1. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określane jako „RODO”).
 2. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu przede wszystkim wykonania zawartej przez Użytkownika ze Spółką umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Spółkę, a także wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Spółki, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • NIP (fakultatywnie).
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 2. Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 3. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Spółka realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
 4. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
 5. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
 6. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Użytkownik ma prawo do:
 8. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 1. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. przenoszenia swoich danych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 7. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dobrowolne podanie przez Użytkownika swych danych osobowych w czasie korespondencji lub rozmowy za pomocą środków teleinformatycznych z pracownikami lub współpracownikami Usługodawcy służy właściwemu wykonaniu umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Spółkę. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.

 

Polityka cookies

 

Niniejsza polityka reguluje kwestie wykorzystywania przez KORONA S.A. z siedzibą w Kielcach  plików cookies w związku z prowadzeniem serwisu internetowego udostępnianego w domenie korona-kielce.pl przez Spółkę KORONA S.A., z siedzibą w Kielcach (25-033), ul. Ściegiennego 8.

 

I. Definicje

 

Administrator - oznacza Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163712, NIP 959-15-79-998, Regon: 292820120, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie) Użytkownika podczas korzystania z różnych serwisów i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w bieżącej domenie.

 

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Udzielenie zgody na wykorzystanie plików Cookies


Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie korona-kielce.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika oraz wykorzystywanie plików Cookies przez KORONA S.A. zgodnie z Polityką KORONA S.A. dotyczącą plików Cookies.

Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez pliki Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

 

III. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

 

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika 
i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 

IV. Jak długo przechowywane są dane w plikach Cookies

 

W Serwisach  Korona S.A.  mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisów Korona S.A. Pliki Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

 

V. Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

 

Pliki  Cookies nie są wykorzystywane przez Korona S.A. w taki sposób, który pozwala na identyfikację tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych 
w plikach Cookies, są one wykorzystywane w następujących celach:

 1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu w Serwisie),
 2. poprawy komfortu użytkowania Serwisu (szybciej, łatwiej, ciekawiej),
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu (anonimowych i zagregowanych), 
  co przyczynia się do poprawy jego funkcjonalności i zawartości.

 

 

VI. Zmiana lub usunięcie ustawienia dotyczących plików Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Strefa sponsora

Właściciel
Sponsor główny
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor premium
Sponsor techniczny
Sponsorzy
Sponsorzy Akademii
Partnerzy
Patroni medialni
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.
Zamknij
Zamknij
Zamknij

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informuję, że Korona S. A., wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności naszego portalu w zakładce "Klub". W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt korona.sa@korona-kielce.pl. Nasza strona używa plików cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszego serwisu i w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce zapoznaj się z polityką cookies. Korona S. A. Polityka prywatności i cookies Akceptacja